O nas

Włocławski Oddział Terenowy Nr 31 Polskiego Towarzystwa Dysleksji został powołany w dniu 25.03.1999 roku przez Zarząd Główny PTD w Gdańsku.

Towarzystwo zrzesza profesjonalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów), nauczycieli różnych specjalności oraz rodziców, a więc tych, którym szczególnie bliskie są sprawy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Utworzeniu we Włocławku oddziału PTD przyświecała idea:

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

dlatego podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Organizujemy także przedsięwzięcia, zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych i udzielania pomocy diagnostyczno – terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, a w szczególności z problemami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy również wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom.

Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były panie Iwona Sałacka oraz Teresa Wojciechowska, doświadczeni pedagodzy i terapeuci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku.

Towarzystwo jest organizacją opartą na pracy społecznej jej członków. Utrzymuje się
wyłączne ze składek członkowskich, dlatego środki finansowe niezbędne do realizacji
planowanych zadań staramy się pozyskiwać od sponsorów. Pierwszą przewodniczącą stowarzyszenia została Pani Małgorzata Ziółkowska, matka dziecka z dysleksją. Przez następne kadencje, do chwili obecnej, funkcję tę pełni Pani Iwona Sałacka.
Od 1.03.2000 roku, dzięki pomocy ówczesnego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta,
oddział posiadał swoją siedzibę przy ul. Ogniowej 8/10, obecnie korzysta z gościnności
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W czasie wieloletniej działalności WOPTD na rzecz uczniów z dysleksją,
podejmowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, akcje i projekty oraz wspieraliśmy w tym
zakresie placówki oświatowe z naszego miasta.
Od początku istnienia oddziału w siedzibie towarzystwa pełnione są dyżury specjalistów. Osoby zainteresowane, zwłaszcza rodzice i nauczyciele, mogą liczyć na
profesjonalną poradę oraz konkretne wsparcie.
Do tradycji stowarzyszenia należą spotkania jego członków, odbywające się kilka razy
w roku, zgodnie z harmonogramem. Dają one możliwość dzielenia się wiedzą i własnymi
doświadczeniami, a także stanowią ważny element integracyjny i przyczyniają się do lepszej współpracy różnego typu placówek.

Do końca 2005 roku w oddziale prowadzone były społecznie grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej, z wykorzystaniem metody Paula Dennisona oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, połączone z konsultacjami dla rodziców. Odbywała się również rodzinna terapia dysleksji. Przez dwa lata funkcjonowała grupa wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci z dysleksją.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców i uczniów wydaliśmy 3
ulotki informacyjne, a w kwietniu 2002 roku uruchomiliśmy stronę Internetową.
Szczególnie cenimy sobie współpracę ze szkołami i przedszkolami, gdzie członkowie
towarzystwa zapraszani są na szkolenia Rad Pedagogicznych i spotkania z rodzicami, podczas których popularyzują wiedzę na tematy związane z problematyką dysleksji rozwojowej.
Aby móc rzetelnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz świadczyć specjalistyczną
pomoc potrzebującym, nasi członkowie systematycznie dokształcają się na studiach
podyplomowych, biorą aktywny udział w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych, organizowanych przez różne instytucje.
Ponieważ duży nacisk kładziemy na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących z
dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, staramy się przygotowywać bogatą ofertę szkoleń, prowadzonych przez profesjonalistów w tej dziedzinie. Zorganizowaliśmy w naszej siedzibie i na terenie szkół różne formy warsztatów, wykładów i prelekcji:
– „Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona” – I i II stopień,
– „Indywidualne strategie uczenia się. Szybkie czytanie w procesie efektywnego uczenia się”,
– „Metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej”,
– „Dziecko dyslektyczne w szkole”
– „ Dogoterapia”,
– „Wykorzystanie technologii komputerowej w terapii pedagogicznej”,
– „Prezentacja metody terapii pedagogicznej „Ortograffiti”,
– „Zaburzenia słuchu u dzieci a dysleksja”,
– „Metoda integracji sensorycznej”,
– „Metoda P. Dennisona w nauczaniu wczesnoszkolnym”,
– „Dzieci z ADHD”,
– „Inne spojrzenie na dysleksję”,
– „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo według teorii i praktyki I. Prokop”,
– „Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo”,

– „Warsztaty z kaligrafii”,
– „Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji”,
– „Zastosowanie muzykoterapii w terapii pedagogicznej”,
– „Program edukacyjno- terapeutyczny Ortograffiti w modelowym systemie pomocy
dzieciom z dysleksją”,
– „Inteligencja emocjonalna”,
– „Dyskalkulia – od diagnozy do skutecznej pomocy”,
– „101 kroków w nauce czytania i pisania”,
– „Do szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją – krok po kroku”,
– „Terapia przez sztukę”,
– „Motywowanie uczniów do nauki”.

W latach 2000 – 2001 zorganizowaliśmy kurs specjalistyczny „Dysleksja rozwojowa
– teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna”, którego celem było nabycie i rozwijanie
kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii dzieci dyslektycznych.
W czasie 150 godzinnego kursu odbyło się 6 sesji, prowadzonych przez uznane autorytety w dziedzinie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w osobach: prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz, dr hab. Grażyny Krasowicz – Kupis, mgr Marii Pietniun oraz mgr Renaty Czabaj. W poszczególnych sesjach uczestniczyły 153 osoby, z których 30 uzyskało dyplom ukończenia całego kursu.

Wielką uwagą i troską otaczamy także dzieci z tzw. „ryzyka dysleksji ”. W związku z tym przygotowaliśmy ofertę dla włocławskich przedszkoli, którą było wdrożenie w 2002 roku „Programu wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji dlanauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”. Głównym celem tej akcji było ukierunkowanie działań placówek przedszkolnych na wczesną profilaktykę dysleksji, czyli przygotowanie nauczycieli oraz rodziców do wczesnego rozpoznawania u dzieci symptomów, wskazujących na możliwość wystąpienia w okresie późniejszym dysleksji rozwojowej oraz do udzielania od najwcześniejszego okresu życia dziecka skutecznej pomocy terapeutycznej. Wydaliśmy wówczas ulotkę poświęconą tej tematyce „Co warto wiedzieć o ryzyku dysleksji” oraz upowszechniliśmy kwestionariusz badawczy „Skala Ryzyka Dysleksji” w opracowaniu prof. Marty Bogdanowicz.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie we Włocławku, w latach
2002/2003 oraz 2008/2009 akcji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, mającej na celu promocję szkół, które stwarzają najlepsze warunki do nauki uczniom z dysleksją rozwojową.

W oparciu o wyniki badań ankietowych, przyznaliśmy ten zaszczytny tytuł następującym szkołom: SP Nr 10 (laureat dwóch edycji), SP Nr 18, Gim. Nr 5, Gim. Nr 6, ZSI Nr 1, Gim. Nr 12, IV LO.

Już do tradycji naszego stowarzyszenia należy organizacja we Włocławku Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Począwszy od października 2002 roku Włocławski Oddział PTD aktywnie uczestniczy w jego obchodach, a honorowy patronat obejmuje Prezydent Miasta.
ETŚD jest doskonałą okazją do podkreślenia wagi i skali problemu jakim jest dysleksja. W ciągu kolejnych edycji obchodów odbyło się wiele ciekawych wydarzeń i szereg imprez okolicznościowych. W tych dniach w szkołach i przedszkolach prowadzone są szkolenia Rad Pedagogicznych, odbywają się prelekcje dla rodziców, konkursy dla dzieci i młodzieży, organizowane są wystawki tematyczne.
W siedzibie towarzystwa, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w szkołach
odbywają się dyżury konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych problemem dysleksji.
W Galerii Sztuki Współczesnej Pani Małgorzata Jabłońska przeprowadziła warsztaty
aktywności twórczej dla dzieci z dysleksją, ukierunkowane na wyrażanie emocji przez sztukę.
Zorganizowaliśmy także dwie edycje (2004 i 2005r. ) „VIP- Dyktanda” z udziałem znanych osobistości ze świata polityki, nauki i kultury naszego miasta.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach oraz w Bibliotece Pedagogicznej
prezentowane są wystawy sylwetek sławnych dyslektyków, publikacji i pomocy
terapeutycznych oraz prezentacje multimedialne. Odbywają się także zajęcia biblioterapii oraz wspólne czytanie utworów literatury dziecięcej.
Przystąpiliśmy do ogólnopolskich kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Czytajmy razem”.
Od 2004 roku współorganizujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz ze
Szkołą Podstawową Nr 10 turnieje dla uczniów dyslektycznych szkół podstawowych:
– Walka z bykami, czyli ortograficzna corrida” (2004r.),
– „Sprawny umysł” (2005r.),
– „Kot Leonarda” (2006r.),
– „Kałamarz i pióro” (2007r.),
– „Od lektyki do galaktyki, czyli podróże w czasie i przestrzeni” (2008r.),
– „Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś” (2009r.),
– „W zachwycie nad łąką, czyli ortograficzne podróże motyla Emanuela” (2010r.),

– „W krainie mchu i paproci, czyli ortograficzne przygody Żwirka i Muchomorka” (2011r.),
– „Chrząszcz brzmi w trzcinie, czyli w krainie owadów” (2012r.),
– „W leśnych labiryntach” (2013r.),
– „Z życia lasu” (2014r.),
– „Eko – lada, czyli ekologiczne zakupy” (2015r.).

Kolejnym ciekawym zadaniem była organizacja w 2005 roku „Festiwalu talentów”, podczas którego prezentowaliśmy różnorodne uzdolnienia osób z dysleksją. Staraliśmy się w ten sposób odkryć ich niezwykłe talenty i twórczy potencjał.
W ramach obchodów ETŚD odbyły się konkursy literackie dla uczniów i osób dorosłych:
„Od gryzipiórka do komputera”, „Jeden dzień z życia dyslektyka”, „Jak sobie radzę z
ortografią”, „Moje zmagania z dysleksją”, „Drzewa mówią”, „Sen motyla”. Wyróżnione
prace zostały wydane w specjalnej publikacji WOPTD.
Ponadto w 2010 i 2011 roku we współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną
zorganizowaliśmy spotkania literacko – plastyczne „Słowem malowane”, promujące
czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas spotkań znane osoby z naszego miasta czytały maluchom fragmenty swoich ulubionych książek, na podstawie których dzieci wykonywały rysunki stanowiące plastyczne inspiracje związane tematycznie z wysłuchanymi utworami.
W 2010 roku odbył się konkurs fotograficzny „W zachwycie nad łąką” z wystawą
pokonkursową nadesłanych zdjęć.
W 2013 roku współpracujące z nami Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną zorganizowało zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem systemu interaktywnych mediów (tabletów, tablicy interaktywnej). W 2014 roku Biblioteka Pedagogiczna opracowała przewodnik bibliograficzny na temat dysleksji w oparciu o zbiory własne. Przeprowadziła również internetowe dyktando dla dzieci i dorosłych.
W roku 2013 wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz w 2015 roku ze
Szkołą Podstawowa Nr 10 organizowaliśmy spotkania literacko- plastyczno – muzyczne
„Zabawy ze słowem” dla uczniów szkoły podstawowej, przeprowadzone przez pana Jacka Cudnego, autora wierszy dla dzieci.
Co roku w obchody włączają się lokalne media (prasa, radio, telewizja).Umieszczano w nich informacje o przebiegu ETŚD w naszym mieście. Członkowie oddziału biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych.

Od 2005 roku ukazuje się okolicznościowa jednodniówka naszego towarzystwa
„Dys…kropek”, w której zamieszczane są artykuły specjalistów oraz nauczycieli,
poświęcone teoretycznym i praktycznym problemom dotyczącym dysleksji rozwojowej.
W ramach obchodów ETŚD imprezy okolicznościowe organizowane były także poza
Włocławkiem między innymi w Radziejowie, Lubrańcu, Lubieniu Kuj. , Brześciu Kuj.,
Rypinie, Cypriance i Osięcinach.
Od kilku lat współorganizujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz SP. Nr
14 konkurs „Ładne pisanie”, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
Niewątpliwie ważnym dla nas wydarzeniem było nadanie w 2008 roku , współpracującej z naszym oddziałem, pani Danucie Michalak (konsultanta z K-PCEN), tytułu „Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Dysleksji”. W roku 2013 to zaszczytne wyróżnienie wraz z symboliczną „Bursztynową różą” otrzymała także przewodnicząca naszego towarzystwa pani Iwona Sałacka oraz w 2016 roku skarbnik pani Teresa Wojciechowska.
Dwa lata temu powołaliśmy koordynatorów szkół do współpracy z towarzystwem, co
przyczyniło się do większej aktywności włocławskich placówek oświatowych w zakresie popularyzowania wiedzy na temat dysleksji.
We wrześniu 2016 roku współorganizowaliśmy z Liceum im. M. Konopnickiej, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną oraz SP Nr 10 spotkanie uczniów z dysleksją, na których poprzez różne formy wyrazu dokonywali oni prezentacji sylwetek sławnych dyslektyków.
Podejmowane przez nas działania pokazują, że większe rozumienie istoty specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz problemów, z jakimi spotykają się uczniowie z dysleksją w sytuacjach szkolnych i życiowych, pozwala na stwarzanie im coraz lepszych warunków do ich pokonywania.
Serdecznie zapraszamy specjalistów, nauczycieli, rodziców dzieci z dysleksją, a także
sympatyków do czynnego udziału w pracach naszego stowarzyszenia.
„Jeśli nie my, to kto ?”

Opracowała: Mirosława Żbikowska
Wiceprzewodnicząca WOPTD