TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś”

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku

CELE KONKURSU

 • aktywizacja dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami,
 • budowanie świadomości czytelniczej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za rozwój kompetencji czytelniczych wśród uczniów,
 • budzenie wrażliwości na piękno i wartości ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej literaturą;
 • przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

ZASADY:

 • W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – kl. IV-VIII z Włocławka i okolic posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce. Szkołę może reprezentować  dwuosobowy zespół w każdej kategorii wiekowej: kl. IV-VI i kl. VII-VIII.
 • Turniej odbędzie się 10.10.2019 r. w Filii nr 11 MBP  w CK BROWAR B o godz. 11.00.
 • Uczestników reprezentujących poszczególne szkoły należy zgłaszać do 3.10.2019r. (na załączonym formularzu) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego, Włocławek, ul. Starodębska 21 b, tel/fax 51 231 53 71 lub sekretariat@sp10wloclawek.pl
 • Turniej zakresem tematycznym i umiejętnościami obejmuje zagadnienia związane z książką:  historia i budową książki; związki frazeologiczne, wyrazy pokrewne i bliskoznaczne dotyczące książki.
 • Uczniowie wykonują zadania (np. zadania typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, rebusy itp.) zespołowo. Najlepsze zespoły szkolne otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy i opiekunowie dyplomy.
 • Zadania konkursowe oceniać będzie niezależne grono jurorów.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Zacharek -5161 67 951 lub  do SP 10 -54 2315371

Iwona Sałacka – tel. 606 633 994, Teresa Wojciechowska 606 451 353, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna